faq
お問い合わせ
English Site 
> BMLinkSの仕様・ソフトウェア

仕様環境

仕様環境とは

BMLinkSプロジェクト委員会は、業界標準仕様を作成し日本のみならず世界に展開していく目標があります。
BMLinkS認証機器が増加し、ドライバもバージョンアップされていく中で、仕様書セットを明確にし機器及びドライバがどの仕様に対応しているか簡単に判別できる仕組みとして、「仕様環境」を導入しました。

BMLinkS認証機器は、「仕様環境BMLinkS XXXX対応」をマニュアルなどに記載していく予定です。

仕様環境一覧

仕様環境の名称 BMLinkS
2004
BMLinkS
2005
BMLinkS
2007
BMLinkS
2009
BMLinkS
2011
BMLinkS
2013

対象となる仕様書

基本仕様書 V1.2 V1.2 V1.2/V1.3 V1.2/V1.3/V2.0 V1.2/V1.3/V2.0 V1.2/V1.3.0
/V2.0.0/V3.0.0
Discovery
標準仕様書
V1.2 V1.2 /V1.3 V1.2/V1.3
/V1.3.1
V1.2/V1.3/V1.3.1 V1.2/V1.3/V1.3.1
/V1.4.0
V1.2/V1.3/V1.3.1
/V1.4.0/V1.5.0
/V1.6.0
Job/Device Control
標準仕様書
V1.2 V1.2 /V1.3 V1.2/V1.3
/V1.4.0/V1.4.1
/V1.4.2
V1.2/V1.3/V1.4.0
/V1.4.1/V1.4.2
V1.2/V1.3/V1.4.0
/V1.4.1/V1.4.2
/V1.5.0
V1.2/V1.3/V1.4.0
/V1.4.1/V1.4.2
/V1.5.0/V1.6.1
/V1.6.2
Data Format
標準仕様書
V1.2 V1.2 V1.2 V1.2/V1.3 V1.2/V1.3 V1.2/V1.3.0
/V1.4.0
Paused Print
拡張標準仕様書 
- V1.0.0 V1.0.0 V1.0.0 V1.0.0 V1.0.0
セキュリティ
拡張標準仕様書
- V1.0.1 V1.0.1 V1.0.1 V1.0.1 V1.0.1
オフィスデバイス管理標準仕様書 - - - V1.0.0 V1.0.0/V1.1.0 V1.0.0/V1.1.0
/V2.0.0/V2.1.0
/V2.2.0
情報マーキング
標準仕様書
- - - - V1.0.0 V1.0.0/V2.0.0
/V2.0.1

※統合プリンタドライバV2.1.1/V3.3.1は、仕様環境BMLinkS 2004/2005/2007/2009/2011/2013に対応しています。
※統合プリンタドライバV2.1.1/V3.3.1は、仕様環境BMLinkS 2005/2007/2009/2011/2013の「Paused Print拡張標準」「セキュリティ拡張標準」をサポートしています。
※統合プリンタドライバV3.3.1は、仕様環境BMLinkS 2011/2013の「情報マーキング標準仕様書」をサポートしています。
※プリントツールV1.1.2は、仕様環境BMLinkS 2004/2005/2007/2009/2011/2013に対応しています。
※ストレージサービスV1.2.1/V1.3.1は、仕様環境BMLinkS 2007/2009/2011/2013に対応しています。
※ドキュメントビューアV1.2.1/V1.3.0は、仕様環境BMLinkS 2007/2009/2011/2013に対応しています。
※機器検索サービスV1.1.0は、仕様環境BMLinkS 2004/2005/2007/2009/2011/2013に対応しています。


JBMIA
Copyright (C) 2002- by Japan Business Machine and Information System Industries Association. All Rights Reserved.